banditskatoplofikacia.dir.bg

  [BG]   EN   RU  

 
Рейтинг: 3.00
(6903)
Глог
Видео

БЛОГ АРХИВ
«« март 2023 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Лични файлове Фото Галерия

Глог 07:50
« Обратно
ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО ДЕЙСТВИЕ
ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО ДЕЙСТВИЕ
(проект)

(А) Общи положения:
(1) Печеливша ще е само такава политическа програма, която успее да убеди хората, че действително ще се ликвидира властта на престъпните монополисти.
(2) Ирелевантни са интересите на участниците в енергийния бизнес: Конституцията на РБългария признава само един интерес – този на гражданите и обществото.
(3) Енергетиката е стратегически сектор – локомотивът, който може да изтегли икономиката от сегашния батак и разрухата. За да може да започне да тегли ефективно, функционирането на локомотива трябва да бъде подчинено на стабилни конституционосъобразни правила. Нарича се съблюдаване върховенството на закона.
(4) Досега това не се е случило. За последните 14 години имаме 7 законодателни акта, отнасящи се до материята „енергетика“; в шест са извършени 44 изменения и допълнения, четири закона са отменени. Повечето от действащите разпоредби драстично престъпват ЕС норми и неотменяемите разпоредби на глава II на Конституцията на РБългария (Права и задължения). Например:
(5) Съгласно разпоредбите на чл.чл. 3 и 68-а на Закона за защита на потребителите (транспонирани от Директива 2006/2004ЕО):
- забранява се всяко действие или бездействие, противоречащо на законодателството в защита на потребителите;
- обявява се за недействителна и нищожна всяка уговорка, която изключва или ограничава правата на потребителите;
- както и всяка клауза, която отказва да съблюдава тези права или изключва прилагането на закона в държава-членка на ЕС.
Иначе казано, всяко налагане на законови разпоредби, предписания на ДКЕВР и/или други уговорки в „общите условия“, които ограничават или са във вреда на потребителите, е недействително и нищожно. Комисията и енергийните „фактори“ обаче продължават да съчиняват противоправни разпоредби, да утвърждават поскъпването на енергията, да генерират беззаконие, да създават напрежение в обществото. Впрочем, налице е причинно-следствена връзка между създаването на ДКЕВР през 1999 г. и последвалият галопиращ скок на „цените”, увреждащ интересите на гражданите и обществото.
(6) Само преди седмици ЕК поиска тежка санкция срещу България в размер на 16 896 евро глоба на ден. Причината е неизпълнени задължения по Третия енергиен пакет, състоящ се от две директиви относно общите правила за вътрешния пазар на газ и електроенергия (2009/73/ЕО и 2009/72/ЕО) и три регламента (ЕО/715/2009, ЕО/714/2009, ЕО/713/2009). Целта на пакета е да се създаде единен и ефективен европейски пазар на газ и ток, така че цените да се държат на възможно най-ниски равнища. И най-важното – да се укрепи независимостта и правомощията на националните регулаторни органи. Пакетът е приет през юли 2009 г. и задължава държавите-членки незабавно да го въведат в националното си законодателство. Властта обаче три години си прави оглушки: нито го е транспонирала, нито е създала независим от правителството национален регулаторен орган.
(7) Наказателните санкции срещу България, следователно, визират и продължаващото съществуване на ДКЕВР като държавен, вместо като независим от правителството национален орган. Доколкото обаче крайната дата за транспониране – 3 март 2011 г. – отдавна е изтекла, актовете на ДКЕВР са не само антибългарски и антипазарни, те вече са противоевропейски.

(Б) Предложения:
(1) Първата стъпка е назабавното разпускане на ДКЕВР и прогласяване всичките й актове, приети след 3 март 2011 г., за нищожни.
Мотиви: съществуването на ДКЕВР като „държавна” отдавна престъпва разпоредбите на ЕС. Препоръките на Европейската комисия са за създаване на независими от правителството национални регулатори със широки пълномощия, напълно независими от всякакви публични или частни интереси. Изложено е и виждането на ЕК какъв точно трябва да бъде регулаторът: Граждански форум за енергетика (Citizen’s Energy Forum) като движещата сила за изграждане на конкурентни пазари на дребно и за гарантиране защита на интересите на потребителите (пар. 3.2.2. и пар. 3.4.2. в Съобщение от Комисията до Европейския парламент съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО; също, встъпителния пар. 34 и чл. 35 на Директива 2009/72/EC от 13 юли 2009 г., задължаваща страните-членки да я транспонират до 3 март 2011 г.)
Иначе казано, считано от 3 март 2011г. – крайната дата за транспониране на Директива 2009/72/EC – актовете на ДКЕВР са не само антибългарски и антипазарни, те вече са противоевропейски, а продължаващото съществуване на ДКЕВР в този си вид, формално погледнато, е нелегитимно. Следователно, прогласяването актовете на ДКЕВР, приети след 3 март 2011 г., за нищожни, вкл. 13%-то увеличение на цената на тока – е непосредствена общонационална задача на гражданите-данъкоплатци и на бизнеса.
(2) На мястото на нелегитимния ДКЕВР, в съгласие и при стриктно съблюдаване разпоредбите на ЕК (конкретно Директива 2009/72/EC), да започне да функционира независим от правителството Граждански Енергиен Форум (ВГЕФ) с едногодишен мандат до избирането на пълноправен обществен орган. Предлага се този пълноправен орган да се нарича Граждански съвет по енергетика (ГСЕ), да бъде юридическо лице с нестопанска цел, да включва на паритетни начала по един/двама представители, делегирани от всички правозащитни и потребителски сдружения, стопански камари, браншови организации и заинтересовани стопански субекти извън енергетиката. ГСЕ следва да бъде единственият признат от държавната власт партньор по енергийни въпроси; да бъде на бюджетна издръжка; да утвърждава разписанието на дейността и правомощията на оперативния енергиен регулатор; да бъде кадрови орган, който да избира – при стриктно съблюдаване разпоредбите на ЕК – оперативния регулаторен орган наречен Национален енергиен регулатор (НЕР).
За членове на НЕР могат да бъдат избирани хабилитирани лица, български граждани по рождение, които са:
- навършили 40 години;
- живели са без прекъсване в страната през последните пет години;
- нямат друго гражданство;
- не са поставени под запрещение;
- притежават безспорни професионални, делови и морални качества;
- имат доказан принос за утвърждаване на гражданско общество в Република България;
- и които никога не са заемали длъжности в държавната администрация и в съдебната власт.
НЕР да се състои от 9 члена, които не могат да бъдат избирани повторно, с мандат от 9 години – по трима доказани специалисти от областта на енергетиката, икономиката (финансите) и правото. Съставът на НЕР се обновява през три години, като се освобождава по един от всяка специалност.
(3) Посочихме, че печеливша ще е само такава политическа програма, която успее да отговори на исканията на хората – ликвидиране властта на престъпните монополисти и премахване на „услугите“, които гражданите и бизнеса нито са поискали, нито са консумирали, но са ракетирани досега да ги заплащат. Не намаление на цените, а премахването на „услугите“, които противоправно удвояват общата сметка на фактурата. Както и премахване на кражбите на престъпните монополисти, осъществявани чрез манипулируемите им уреди за измерване.
(4) Национализацията не е най-доброто решение, защото със сигурност ще повлече след себе си съдебни спорове в международни съдилища, крайният резултат от които най-вероятно няма да бъде благоприятен за България.
Изкупуването пък означава да възнаградим престъпните монополисти за това, че осем години ограбват гражданите и обществото.
Има друг начин, чрез който да се ликвидира властта на престъпните монополисти и държавата да си възстанови дейността по доставката и разпределието на ток и вода. Нарича се конфискация. Правно основание за реализиране на подобен акт ни дават актовете на Евросъюза, по-специално, Конвенцията срещу корупцията и споразумението GRECO, към които България е присъединена още през 1999 г. Събрани са многобройни факти и доказателства, че лицензиите за тези комунални дейности са отдадени по корупционен начин, а последващата дейност на ръководствата на лицензиантите от години попада в дефинитивното поле на организираната престъпност. Тоест и придобиването на лиценза, и по-нататъшната дейност на лицензиантите имат престъпен характер.
(5) Впрочем, в българското публично пространство отдавна няма съмнение, че трите ЕРП са придобили лицензиите си по престъпен начин. Престъпна се оказва и цялостната им дейност през последвалите години. Още през пролетта на 2005 г. на страниците на в. „Труд“ изтъкнатият общественик проф. Кръстю Петков квалифицира като скандален и престъпен начинът на предоставянето на този лиценз. Малко преди да изтече мандата му, тогавашният главен прокурор потвърди констатацията в интервю за в. „Дума“ (8-9 юли 2005 г.), квалифицирайки като криминални десетте най-скандални сделки на правителството Сакскобургготски (между които и лиценза на ЕРП-та).
Наскоро станаха известни и други факти: според депутатите-вносители на предложение за поправки на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, за 6-те години след придобиването на лицензите си ЕРД са реализирали чисти приходи от 4,048 млрд. лева; за външни услуги са разходвали над 1 милиард, от които 450 млн. лева – незаконосъобразно; не са изплатили на държавата 494 млн. лева дивидент от неразпределената печалба за 2010 г.; не са изпълнили нито едно от предписанията на одита за констатираните нарушения; не са платили нищо по наложените им санкции и наказателни постановления...ЧЕЗ се оказва най-арогантното от тези дружества. Според мотивите на цитираната законодателна поправка, ЧЕЗ отказва да изпълнява акционното споразумение с МИЕТ, отказва да заплати на държавата дивидент от неразпределената печалба за 2010 г. в размер на 198 милиона лева. В престъпване на закона ЧЕЗ продължава скандално да тероризира и ограбва приблизително 4 милиона български граждани
(http://parliament.bg/bills/41/254-01-53.rtf, c.10.).
(6) Оттук и задължението на държавата, произтичащо от императивните разпоредби на чл.19, ал.3 на Конвенцията и споразумението GRECO, да конфискува имущество, придобито в резултат на престъпни сделки, както и съдебно преследване на виновно замесените длъжностни лица (Criminal Law Convention on Corruption, Раr. 3, Art. 19 – Sanctions and measures:
(1) Having regard to the serious nature of the criminal offences established in accordance with this Convention, each Party shall щprovide, in respect of those criminal offences established in accordance with Articles 2 to 14, effective, proportionate and dissuasive sanctions and measures, including, when committed by natural persons, penalties involving deprivation of liberty which can give rise to extradition.
(2) Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 18, paragraphs 1 and 2, shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.
(3) Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to confiscate or otherwise deprive the instrumentalities and proceeds of criminal offences established in accordance with this Convention, or property the value of which corresponds to such proceeds; (http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/Bulgarian/173-Bulgarian.pdf.).
(7) За това е необходимо обаче наличието на ефективна съдебна власт. Създаването на действително независима, ефективна и достъпна съдебна власт е ключово доколкото съдебната власт е тая, която трябва да отсее зърното от плявата в досегашното законодателство и практика в сферата на енергетиката, а и в другите сфери на обществения живот. Впрочем смисълът да съществува независима съдебна власт е да може да санкционира противоправните актове и действия на другите две власти – законодателната и изпълнителната – когато престъпват върховенството на закона. Защото именно престъпването, за съжаление, е практика от последните 22 години. Нещо повече, факт е, че демократичната Конституция на РБългария, приета през 1991 г., на практика е суспендирана, най-вече по отношение на неотнимаемите права, разписани в глава Втора. Конституцията не е изчерпана. Действието й трябва да бъде възстановено. И нека това искане се превърне в главна и неотложна задача на гражданското общество.
Може ли някой да предвиди колко години ще отнеме изработването на нова конституция? В това време агонията на обществото ще продължава, защото няма да има стабилни норми, нито пък действително независима, ефективна и достъпна съдебна власт. Всякакви искания за свикване на ВНС и за изработването на нова конституция, следователно, тласнат обществото още повече към хаос и разруха.
Докато възстановяване действието на Конституцията неминуемо ще доведе до конституционосъобразност и стабилност на законодателните актове и оттук – до възраждане и стабилност на стопанската дейност. Именно стабилизирането на законодателството ще даде тяга на локомотива, който да изтегли икономиката и обществото от сегашния батак и разрухата.
Първата стъпка към създаването на независима съдебна власт е учредяване на Висш съдебен съвет (ВСС). Консултативният съвет на европейските съдии от години дава препоръки как да бъде изграден такъв орган, така че у нас да заработи едно действително ефективно и достъпно правораздаване, независимо от изпълнителната или законодателната власти (http://www.coe.int/ccje). „Факторите“ в сега съществуващата съдебната власт обаче продължават да си правят оглушки и да толерират един нелегитимен по същество ВСС (по въпроса за легитимността на ВСС вж. В търсене на изгубеното правораздаване, в: Le Monde Diplomatique, българското издание, 05/2008, http://bg.mondediplo.com/article262.html)


Д-р Радко Ханджиев – председател на Гражданско сдружение „Асоциация на данъкоплатците в България“ (www.adb.hit.bg), регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел по ф. д. № 85/2001 г. СГС-2 с., парт. № 8487, рег.V т.101 с.154, Булстат № 130488122. Сдружението е асоцииран член на CIVICUS – Световен алианс на организациите за гражданско действие, Washington D.C. (www.civicus.org) и на Световната Асоциация на данъкоплатците, Стокхолм (www.worldtaxpayers.org)

25 Февруари 13, 07:50    Коментари (11)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.091